top of page
  • Team HaShem

כְּפִָיָּה דִָּתִית רַבִָּנִית


כּוֵֹפֵר: "כְּשֵֶׁיֵּשׁ לִי בְּעָָיָה אֲִנִי הָאֶזְָרָח בָּא לַשּׁוֵֹפֵט, וְלֹא הוּא בָּא אֵַלַי, "ִכִּי יִפֵָּלֵא מְִמְּךָ דָָבָר וְקַמְָתָּ וְעָלִיָתָ וּבָאָתָ "(דברים יז, ח – ט), שֶֶׁזֶּה הַהֵֶפֶךְ מִַמַּה שֶּׁהָרַבִָּנִים עוִֹשִׂים, כְּשֵֶׁהֵם מַמְצִיִאִים הֲָלָכוֹת וְכוִֹפִים עַל הָאֶזְרִָחִים הַתְּמִיִמִים, ַהַשּׁוֵֹפֵט עוֵֹזֵר לִי בְַּסַךְ הַֹכֹּל לִפְֹתֹּר בְָּעָיוֹת, הַשּׁוֵֹפֵט לֹא נִכְָנָס אֵַלַי הַבַּיְָתָה וְקוֹבֵַעַ לִי מַה לִּלְֹבֹּשׁ, בְּאֵיֶזֶה גֶֹּדֶל צְרִיָכָה לְִהְיוֹת הַמִּרְפֶֶּסֶת שִֶׁלִּי, אוֹ מֶה עַָלַי לֶאֱֹכֹל, אִם אֲִנִי מַחְִלִיט כֵּן לִקְרַֹעַ נְָיָר טוֹאֶָלֶט בְּשַָׁבָּת, מַה שֶּׁהַהֲלָָכָה הָרַבִָּנִית אוֹסֶֶרֶת לֲַעֲשׂוֹת, זֶה לֹא עִנְָיָנוֹ שֶׁל הַשּׁוֵֹפֵט אוֹ הַשּׁוֵֹטֵר, וְַעַל אַַחַת כַָּמָּה וְכַָמָּה שֶֶׁזֶּה לֹא עִנְיָָנָם שֶׁל רַבִָּנִים."

הַָרַב: בְָּכָל עוָֹלָם חֻקִָּתִי יֵשׁ כְּפִָיָּה עַל קִיּוּם הַחִֻקִּים. לְלֹא הַכְּפִָיָּה לֹא יִתְקְַיְּמוּ הַחִֻקִּים .מַעֲרֶֶכֶת הַמִּשְָׁפָּט שׁוֹפֶֶטֶת וְהַמִּשְׁטָָרָה מְבַצַַּעַת. וְֶזֶה הִַצִּוּוּי שֶׁל הַתּוָֹרָה "שֹׁפְִטִים וְשֹׁטְִרִים תִֶּתֶּן לְךָ בְָּכָל שְׁעֶָרֶיךָ "(דברים טז, יח), מַעֲרֶֶכֶת מִשְָׁפָּט, וּמַעֲרֶֶכֶת מִשְׁטָָרָה שֶׁתֶּאְֹכֹּף אֶת הַמִּשְָׁפָּט.

דֶֶּרֶךְ אַַגַּב, מַעֲרֶֶכֶת הַמִּשְָׁפָּט כֵּן נִכְנֶֶסֶת אֵֶלֶיךָ לַבִַּיִת וְכוָֹפָה עֶָלֶיךָ אֶת חֻקֶּיָהָ, גַּם בִּבְנִַיַּת מִרְפֶֶּסֶת, מְעַנְֵיֵן שֶׁאוֹתוֹ כּוֵֹפֵר לֹא שַָׁמַע מָה עוָֹשָׂה מַעֲרֶֶכֶת הַחָֻקָּה וְהַמִּשְָׁפָּט בְָּכָל מְדִיָנָה מְתֻקֶֶּנֶת וְַגַם כָּאן בִּמְדִיַנַת יִשְׂרֵָאֵל לְִמִי שֶׁמּוִֹצִיא מִרְפֶֶּסֶת לֹא חִֻקִּית, אוֹ מַגְִדִּיל אוָֹתָהּ עַל חְֶשְׁבּוֹן רְשׁוּת הָרִַבִּים. כָּל מַעֲרֶֶכֶת חָֻקָּה וּמִשְָׁפָּט כּוָֹפָה אֶת דֵּעוֹתֶיָהָ עַל אֶזְרִָחִים תְּמִיִמִים וְלֹא תְּמִיִמִים.

וְלֵָכֵן כְּשֶׁהַתּוָֹרָה מְצַָוָּה עַל חוַֹבַת הַבִּצּוַּעַ שֶׁל חֹק מְסָֻיָּם, הַתּוָֹרָה גַּם מְצַָוָּה לְהַעֲִמִיד מַעֲרֶֶכֶת שֶׁל שׁוֹפְִטִים וְשׁוֹטְִרִים שֶׁיְִּכְפּוּ אֶת זֶה, כְּמוֹ בְָּכָל מְדִיָנָה מְתֻקֶֶּנֶת. הַשְְּׁטוּת הַגְּדוָֹלָה בְּיוֵֹתֵר שֶׁל הַכּוֵֹפֵר שֶׁאַָמַר שֶׁ"הָרַבִָּנִים מַמְצִיִאִים הֲָלָכוֹת וְכוִֹפִים עַל הָאֶזְרִָחִים הַתְּמִיִמִים" – הוּא שֶֶׁקֶר מֻחְָלָט,ֵאֵין כַּיּוֹם מַעֲרֶֶכֶת דִָּתִית שֶׁיְּכוָֹלָה לְִכְפּוֹת אֶת חֵֻקֵּי הַתּוָֹרָה כְּמוֹ בִּזְַמַן הַסַּנְהֶדְִרִין. כָָּכָה שֶׁדִּבְֵרֵי הַכּוֵֹפֵר הֵם עִוּוּת הַמְִּצִיאוּת וְשֶֶׁקֶר גָּרוַּעַ .

ַגַּם הַבְּעָָיָה "הַנּוֹרָָאָה" לַחְֹתֹּךְ נְַיַר טוֹאֶָלֶט בְּשַָׁבָּת – הָרַבִָּנִים שֶׁל הַיּוֹם (שֵֶׁהֵם כָּל כָּךְ שׂוֹנְִאִים) מְָצְאוּ הֵֶתֵּר הִלְכִָתִי לֶָזֶה, וּמָָרָן הַָרַב עוֹבַדְָיָה יוֵֹסֵף זַַצַ"ל בְּשׁוּ"ת יַבִּיַעַ אֹ מֶר (חלק ט אורח חיים סימן קח אות קפה) וְּבְנוֹ הִָרִאשׁוֹן לְִצִיּוֹן רִַבִּי יִצְָחָק יוֵֹסֵף שֶׁיִּחְֶיֶה בְּסְִפְרוֹ יְַלְקוּט יוֵֹסֵף (שבת כרך ה הוספות לסימן שמ סעיף א) הֱֶעֱלוּ לְהִַתִּיר לַחְֹתֹּךְ נְַיַר טוֹאֶָלֶט בְּשַָׁבָּת לְַנַקּוֹת ֶאֶת גּוּפוֹ מִשּׁוּם כְּבוֹד הַבְִּרִיּוֹת. וְדֶֶרֶךְ אַַגַּב, יֵשׁ גַּם נְַיַר טוֹאֶָלֶט חָתוּךְ בְּמִבְָצָע....

הֲֵרֵי לָנוּ שֶׁהָרַבִָּנִים לֹא רַק שֶׁלֹּא כּוִֹפִים אֶת דַּעְָתָּם עַל הִַצִּבּוּר אֶָלָּא מְקִִלִּים כְָּכָל הָאֶפְָשָׁר.

דֻּגְָמָא לְָכָךְ רִָאִינוּ לְאַַחַר מִלְחֶֶמֶת יוֹם הַכִּפּוִּרִים שֶׁפָּרְָצָה בְּיוֹם כִּפּוּר תשל"ד (6באוקטובר 1973), שֶׁהוֹתִיָרָה כְּאֶֶלֶף ֲעֲגוּנוֹת שֶׁלֹּא נוַֹדַע הֵיָכָן נֶעְֶלְמוּ בַּעֲלֵיֶהֶן. הַָרַב הָרָאִשִׁי אָז הָָיָה מָָרָן הַָרַב עוֹבַדְָיָה יוֵֹסֵף זצ"ל, שֶׁמַָּסַר אֶת נְַפְשׁוֹ וְיַָשַׁב ַעַל כָּל אוָֹתָם הַתִּיִקִים בְֵּבֵית הִַדִּין יוָֹמָם וָלַיְָלָה בְּדֶַמַע, בְּעָָמָל, בְּיֶַזַע וּבְטִרְָחָה, וּלְַבַסּוֹף בְּחַסְֵדֵי ה' הִִתִּיר אֶת כָֻּלָּן. זֵֶכֶר לְַתְּשׁוּבוֹת הַָלָּלוּ נִמְָצָא בְַּתְּשׁוּבוֹת בְּיַבִּיַעַ אֶֹמֶר (ח"ו חאה"ע סימן ג – ד). וְעוֹד. הֲֵרֵי שֶׁלֹּא רַק שֶׁהָרַבִָּנִים מַכְבִּיִדִים עַל הַחִַיִּים אֶָלָּא אַדְּרַָבָּה ,מְקִִלִּים עַל הַחִַיִּים.Comments


bottom of page