top of page
  • Team HaShem

"כְֹּכֹל אֲֶשֶׁר יוֹרוּךָ" – הַהוֹכָָחָה לַתּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה


כּוֵֹפֵר: הָרַבִָּנִים מְצַטְִּטִים אֶת הַ"כְֹּכֹל אֲֶשֶׁר יוֹרוּךָ" הַמְפֻרְָסָם וְטוֹעֲִנִים שֶׁהַָפָּסוּק מְהֶַוֶּה הוֹכָָחָה מוֹחֶֶצֶת לְקִיּוָּמָהּ ֶשֶׁל הַתּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה. הִַטִּעוּן שֶׁלֶָּהֶם בְּעֶֶצֶם הוֵֹלֵךְ כָָּכָה: אִם תּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה קַיֶֶּמֶת, אָז זֶה בְּהֶכְרֵַחַ אוֵֹמֵר שֶַׁלַּשּׁוֹפְִטִים יֵשׁ סְַמְכוּת לִשְֹׁפֹּט. יֵשׁ פֹּה כֶֶּשֶׁל לוִֹגִי מִסּוּג 'ִאִשּׁוּר הַסּוֵֹגֵר', זֹאת אוֹמֶֶרֶת שְֶׁנְּכוֹנוּת הַטְּעָָנָה הַפּוֹתַַחַת: קִיּוָּמָן שֶׁל הוָֹרָאוֹת נִסְָתָּרוֹת בְַּעַל פֶּה, מִשְׁתַּמַַּעַת מֵהְַנְּכוֹנוּת שֶׁל הַסּוֵֹגֵר: לַשּׁוֹפְִטִים יֵשׁ סְַמְכוּת לִשְֹׁפֹּט. בְּמִִלִּים אֲֵחֵרוֹת הָרַבִָּנִים מְנִיִחִים שִֶׁאִם לַשּׁוֵֹפֵט נִתְָּנָה סְַמְכוּת לִשְֹׁפֹּט בְּהֶכְרֵַחַ נְִתְּנוּ לוֹ הוָֹרָאוֹת בְַּעַל פֶּה, אֲֶשֶׁר עֲלֵיֶהֶן הוּא מִסְתֵַּמֵּךְ, וּכְִפִי שֶׁתֵֶּכֶף נִרְֶאֶה זוִֹהִי הֲנָָחָה לְלֹא שׁוּם הַצְדָָּקָה לֹא לוִֹגִית וְלֹא טֶקְסְטוּאִָלִית.

הַָרַב: מֵהַלְִּהִיטוּת לִסְֹתֹּר כָּל דָָּבָר שֶׁשַָּׁיָּךְ לַתּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה, הֵם מְאַבְִּדִים אֶת הַדַַּעַת וַאֲִפִלּוּ אֶת הֲבַָנַת הַנִּשְָׁמָע. מֵעוָֹלָם לֹא נֶאֱַמַר שִֶׁאִם יֵשׁ תּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה בְּהֶכְרֵַחַ שֶַׁלַּשּׁוֹפְִטִים יֵשׁ סְַמְכוּת לִשְֹׁפֹּט, אֶָלָּא מִֶזֶּה שֶׁהַתּוָֹרָה מְצַָוָּה לִשְׁמַֹעַ לְקוֹל הַשּׁוֵֹפֵט לְַמַה שֶֶּׁהוּא מוֶֹרֶה בְּהֶכְרֵַחַ שֵֶׁיֵּשׁ עוֹד חִֻקִּים וּמִשְׁפִָּטִים שֶׁלֹּא כְּתוִּבִים בַּתּוָֹרָה שֶׁבִּכְָתָב. שֵֶׁכֵּן ִאִם הַֹכֹּל כָּתוּב בַּתּוָֹרָה אֶפְָשָׁר לִפְתַֹּחַ אֶת הַחָֻמָּשׁ וְלִקְֹרֹא. הֲֵרֵי לָנוּ שֶׁהִַצִּוּוּי עְַצְמוֹ מִֵעִיד שֶׁהַחוָֹבָה לִשְׁמֹעַ אֶל הַשּׁוֵֹפֵט ִהִיא "לְֹכֹל אֲֶשֶׁר יוֹרוּךָ" - לַהוָֹרָאוֹת שֶׁלֶָּהֶם, וְלֹא לְַמַה שֶָּׁכָּתוּב.

כּוֵֹפֵר: "רֵאִשִׁית הָרַבִָּנִים מְבַצְִּעִים שְֵׁנֵי כְּשִָׁלִים לוֹגִִיִּים, שֶׁל 'עְִרְפּוּל' וְֶשֶׁל 'עִסְַקַת חֲבִיָלָה', שֶׁהֲֵרֵי בְּשׁוּם מָקוֹם בַָּפָּסוּק לֹא מְדָֻבָּר עַל רַבִָּנִים וְַגַם לֹא עַל תַּלְמִיֵדֵי חֲכִָמִים, הַטֶּקְְסְט בִּכְָלָל מִתְיֵַחֵס לְסְַמְכוּת הַכֹּהֲִנִים וְהַלְוִִיִּם, אֲָבָל הָרַבִָּנִים דּוֹחֲִפִים סְַמְכוּת רַבִָּנִית לַטֶּקְְסְט בְּכַֹחַ, בְּתִקְָוָה שֶַׁאַף אֶָחָד לֹא יִָשִׂים לֵב. עַכְָשָׁו שִׂימוּ לֵב לַהֶקְֵשֵׁר שֶׁל הַָפָּסוּק ִמִתּוֹךְ סוֹף הַפֶֶּרֶק הַקּוֵֹדֵם: "שֹׁפְִטִים וְשֹׁטְִרִים תִֶּתֶּן לְךָ בְָּכָל שְׁעֶָרֶיךָ אֲֶשֶׁר ה' אֱלֶֹקֶיךָ נֵֹתֵן לְךָ לִשְׁבֶָטֶיךָ וְשְָׁפְטוּ אֶת הָָעָם מִשְַׁפַּט צֶֶדֶק" - לָָמָּה שׁוֹפְִטִים כֹּהֲִנִים וּלְוִִיִּם כֵּן, וְרַבִָּנִים וְתַלְמִיֵדֵי יְשִׁיָבָה לֹא? בְּאוָֹתָהּ תְּקוָּפָה אֱלִֹקִים יַָצַר רְשׁוּת מְחוֹקֶֶקֶת כְֵּדֵי לְהַמְִצִיא מַנְגְּנוֵֹנֵי הֲגַָנָּה, סֵֶדֶר וּמִשְָׁפָּט, עֲבוּר עַם שֶֶׁזֶּה עַָתָּה נוַֹצַר, וְלֵָכֵן הַפָּרָָשָׁה מַדְגִּיָשָׁה שׁוֹפְִטִים וְשׁוֹטְִרִים וְֶאֶת הַחוָֹבָה שֶׁלֶָּהֶם לִשְֹׁמֹר עַל צֶֶדֶק, וְהַכֹּהֲִנִים וְהַלְוִִיִּם עַל פִּי הַתָָּנָ"ךְ הָיוּ הַשּׁוֹפְִטִים וְַהַשּׁוֹטְִרִים."


כּוֵֹפֵר נוָֹסָף: "ַגַּם בְּיֵָמֵינוּ אִם מִיֶשֶׁהוּ גַָּנַב לְךָ אֶת הָאוֹטוֹ אַָתָּה לֹא פּוֶֹנֶה לָרַבִָּנִים, אֵין לֶָהֶם שׁוּם סְַמְכוּת שִׁפּוִּטִית, אַָתָּה פּוֶֹנֶה לַמִּשְׁטָָרָה וּלְֵבֵית הַמִּשְָׁפָּט. וְֶזֶה שֵֶׁיֵּשׁ לְשׁוֹפְִטִים בְּבֵָתֵּי מִשְָׁפָּט סְַמְכוּת לִפְֹסֹק, לְדֻגְָמָא לְחֵַיֵּב אוִֹתִי לְהַחְִזִיר כֶֶּסֶף שֶׁגָּנַבְִתִּי, לֹא קָשׁוּר לְָכָךְ שֶׁאֱלִֹקִים לִכְאוָֹרָה הֶעֱִנִיק לְאוֹתוֹ שׁוֵֹפֵט הֲלָָכָה שִֶׁהִיא תּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה שֶַׁעַל פִּיָהָ הוּא שׁוֵֹפֵט. יֵשׁ פֹּה קְפִיָצָה לוִֹגִית שֵֶׁאֵין בָּהּ שׁוּם בִּסּוּס, אַחֶֶרֶת עַל הָרַבִָּנִים לִטְֹעֹן שֶַׁגַּם לַשּׁוֹפְִטִים שֶׁיּוֹשְִׁבִים בְּבָָגָ"ץ נִתְָּנָה הַתּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה מֵעֶֶצֶם תֹּ קֶף סַמְכוָּתָם, אִם כָּךְ

ָכָּל מַה שֶּׁאֶפְָשָׁר לִטְֹעֹן עַל בְִּסִיס הַָפָּסוּק הֶַזֶּה, זֶה שֵֶׁיֵּשׁ סְַמְכוּת שִׁפּוִּטִית לִשְֹׁפֹּט, לְִמִי שֶׁיּוֵֹשֵׁב בָָּרָשׁוּת הַמְחוֹקֶֶקֶת. וְַעַל בְִּסִיס מָה הוּא שׁוֵֹפֵט, בְִּדִיּוּק כְּמוֹ כָּל שׁוֵֹפֵט בַּהִסְטוֹרְָיָה בְָּכָל מָקוֹם בָּעוָֹלָם, עַל בְִּסִיס הַחָכְָמָה שֶׁלּוֹ, הַיֶַּדַע שֶׁלּוֹ וְנְִסְיוֹן הַחִַיִּים שֶׁלּוֹ."

הַָרַב: שָׁמְַעְנוּ עַכְָשָׁו שִׁעוּר בְּבוּרוּת תָָּנָ"ִכִית נְדִיָרָה, וְנַסְִבִּיר: הַתּוָֹרָה פּוֹתַַחַת וְאוֹמֶֶרֶת בְּסֵֶפֶר דְּבִָרִים (פרק יז פסוק ח – יג) "ִכִּי יִפֵָּלֵא מְִמְּךָ דָָבָר לַמִּשְָׁפָּט בֵּין דָּם לְָדָם בֵּין דִּין לְִדִין וֵּבֵין נֶַגַע לָנֶַגַע דִּבְֵרֵי רִיֹבֹת בִּשְׁעֶָרֶיךָ וְקַמְָתָּ וְעָלִיָתָ אֶל הַָמָּקוֹם אֲֶשֶׁר יִבְַחַר ה' אֱלֶֹקֶיךָ בּוֹ ,וּבָאָתָ אֶל הַכּהֲִנִים הַלְוִִיִּם וְֶאֶל הַשֵֹּׁפֵט אֲֶשֶׁר יִהְֶיֶה בַּיִָּמִים הֵָהֵם וְדָרַשְָׁתָּ וְהִִגִּידוּ לְךָ ֵאֵת דְַּבַר הַמִּשְָׁפָּט. וְעָשִׂיָתָ עַל פִּי הַדָָּבָר אֲֶשֶׁר יִַגִּידוּ לְךָ... לֹא תָסוּר הַדָָּבָר אֲֶשֶׁר יִַגִּידוּ לְךָ יִָמִין וּשְֹׂמֹאל. וְהִָאִישׁ אֲֶשֶׁר יַעֲֶשֶׂה בְָזָדוֹן לְבִלְִתִּי שְׁמַֹעַ אֶל הַכֵֹּהֵן הָעֵֹמֵד לְשֶָׁרֶת אֶת ה 'אֱלֶֹקֶיךָ אוֹ אֶל הַשֵֹּׁפֵט וֵּמֵת הִָאִישׁ הַהוּא וּבִעַרְָתָּ הָָרָע מִיִּשְׂרֵָאֵל וְָכָל הָָעָם יִשְְׁמְעוּ וְיִָרָאוּ וְלֹא יְִזִידוּן עוֹד" - עַל פִּי הַהַשְׁעָָרָה הַטִּפְִּשִׁית שֶׁל הַכּוֵֹפֵר שֶָׁכָּל הִַצִּוּוּי לָלֶֶכֶת אֶל ַהַשּׁוֵֹפֵט זֶהוּ רַק מִשּׁוּם שֶַׁעַם יִשְׂרֵָאֵל בִּתְחִַלַּת דַּרְָכָּם וְָהָיוּ צְרִיִכִים הַכְוָָנָה וּמְחוֵֹקֵק וְסֵֶדֶר שֶׁל שׁוֹפְִטִים וְשׁוֹטְִרִים, נִשְַׁאַל שְׁאֵָלָה פְּשׁוָּטָה, הִַאִם אָָדָם שֶׁלֹּא שׁוֹמֵַעַ לַשּׁוֵֹפֵט דִּינוֹ מֶָוֶת?

ֲהֲלֹא הוּא בְַּסַךְ הַֹכֹּל לֹא קִֵבֵּל אֶת דִּינוֹ שֶׁל הַשּׁוֵֹפֵט, וְהַתּוָֹרָה שֶׁשּׁוֹמֶֶרֶת עַל חֵַיֵּי אָָדָם וְכִַצִּוּוּי הָאֱלִֹקִי "וַָחַי בֶָּהֶם "(ויקרא יח, ה), פְִּתְאוֹם פּוֹסֶֶקֶת אֶת דִּינוֹ עַל זֶה שֶׁלֹּא הִקְִשִׁיב לַדֵָּעָה שֶׁל אָָדָם שֶׁבְּמִקְֶרֶה הִתְמַָנָּה לְשׁוֵֹפֵט???

אֶָלָּא, שֶָׁכָּאן גִּלְָּתָה הַתּוָֹרָהֶ אֶת הַמָּסֶֹרֶת שֶׁל הַתּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה לַחֲַזַ"ל וְכָֹחָהּ - לְדַיֵָּנֵי יִשְׂרֵָאֵל, וּמָסֶֹרֶת זוֹ שֶׁעָבְָרָה ִאִישׁ מִִפִּי אִישׁ עַד מֶֹשֶׁה רֵַבֵּנוּ, כְּשֶׁאָָדָם לֹא מוָּכָן לְקַבְָּלָהּ וְחוֵֹלֵק עַל הַשּׁוֹפְִטִים אוֹ הַכּהֲִנִים וְהַלְוִִיִּם שׁוֹמְֵרֵי מִשְׁמֶֶרֶת הַקֶֹּדֶשׁ – הֲֵרֵי הוּא חוֵֹלֵק עַל עֶֶצֶם קִיּוּם הַתּוָֹרָה, שֶׁהַתּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה הִיא הַהֶסְֵבֵּר לַתּוָֹרָה שֶׁבִּכְָתָב, וְלֵָכֵן עְָנְשׁוֹ מֶָוֶת .הֲֵרֵי לָנוּ הוֹכָָחָה פְּשׁוָּטָה וּמְפֹרֶֶשֶׁת בַּפְּסוִּקִים – לְִקִיּוּם הִַצִּוּוּי לִשְׁמַֹעַ בְּקוֹל הַחֲכִָמִים, שֶׁהִתְעְַלְּמוּ מִמֶָּנָּה הַכּוֹפְִרִים בְּכַוָָּנָה, כְֵּדֵי לְסֵַמֵּא אֶת עֵיֵנֵי הַתְּמִיִמִים.

מֵהַָפָּסוּק הֶַזֶּה הַכּוֵֹתֵב עֶֹנֶשׁ מֶָוֶת לְִמִי שֶׁלֹּא יִרְֶצֶה לִשְׁמַֹעַ אֶל הַשּׁוֵֹפֵט אוֹ הַכֵֹּהֵן - יֵשׁ לָנוּ לְהִָבִין אֶת דִּבְֵרֵי חֲַזַ"ל (עירובין דף כא עמוד ב) כָּל הָעוֵֹבֵר עַל דִּבְֵרֵי סוֹפְִרִים חַָיָּב מִיָתָה. שֵֶׁכֵּן הַחוָֹבָה לִשְׁמַֹעַ בְּקוֹל הַשּׁוֵֹפֵט אוֹ הַכֵֹּהֵן וְהַלִֵּוִי הַמְשָׁרְִתִים ה' הִיא לֹא חוָֹבָה מוּסִָרִית, אֶָלָּא חוָֹבָה הֶכְרִֵחִית בָּרָָמָה הַגְּבוָֹהָה בְּיוֵֹתֵר, וְהַהוֹכָָחָה לְָכָךְ הִיא הָעֹנֶשׁ הֶָחָמוּר בְּיוֵֹתֵר שֶׁנִּגְַזַר עַל זֶה.

טָעוּת נוֹסֶֶפֶת וּקְבוָּעָה יֵשׁ לְאוָֹתָם הַכּוֹפְִרִים בְּחֶֹסֶר הַהֲבָָנָה הַבְּסִיִסִי מִַהִי הַתּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה? הֵם טוֹעֲִנִים ֶשֶׁ"הַתּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה זֶה מַה שֶּׁהָרַבִָּנִים מְלַמְִּדִים – וְֵהֵם קְָבְעוּ שֶׁחַיִָּבִים אוָֹתָהּ, כְֵּדֵי לְִשְׁלֹט בְּחֵַיֵּינוּ" – אֵיזוֹ טְעָָנָה טִפְִּשִׁית וֶאֱוִיִלִית, הֲלֹא כַּיּוֹם אֵין לָנוּ אֶת חֲַזַ"ל, וּכְָלָל יָדוַּעַ בַּסְִּפְרוּת הַהִלְכִָתִית שֵֶׁאֵין לָנוּ לִגְֹזֹר גְֵּזֵרוֹת מִדַּעְֵתֵּנוּ [ְבְּשׁוּ"ת יַבִּיַעַ אֹמֶר לְמָָרָן הַָרַב עוֹבַדְָיָה יוֵֹסֵף (חלק י אורח חיים סימן כז) הֶאֱִרִיךְ לְהוֹכִיַחַ שֶׁאֲִפִלּוּ דְּבִָרִים הַדּוִֹמִים לִגְֵזֵרוֹת חֲַזַ"ל, ֵאֵין לָנוּ לִגְֹזֹר מִדַּעְֵתֵּנוּ], וְִאִם כֵּן כֵּיַצַד הָעוָֹלָם הָרַבִָּנִי תִּכְֵנֵן לְִשְׁלֹט עַל הָָעָם? הַמָּסֶֹרֶת הָרַבִָּנִית הִיא הַמַּמְשִׁיָכָה אֶת אוָֹתָם הַחִֻקִּים שֶׁנִּכְְתְּבוּ בַּתּוָֹרָה שֶׁבְַּעַל פֶּה, מִתּוֹךְ עֲנָָוָה אֲמִִתִּית, סְלִיָדָה מִבֶַּצַע שְִׁלְטוֹן אוֹ כָּבוֹד, כַּנֶָּאֶה וְיֶָאֶה לְמַנְהִיֵגֵי ַהַדּוֹר הָאֲמִתִִּיִּים .

וּלְִסִיּוּם רַק נִָעִיר, שֶׁבְּבוּרוָּתָם הֵם לֹא יְָדְעוּ וְהִִכִּירוּ שֶַׁעַל שֵֶׁבֶט יְהוָּדָה נֶאֱַמַר: "יְהוָּדָה מְחקְִקִי "(תהילים פרק ס פסוק ט) שֵֶׁהֵם הָיוּ מְחוֹקְֵקֵי הַחִֻקִּים, וְֵכֵן עַל שֵֶׁבֶט יִשָּׂשָכָר נֶאֱַמַר:

"וּמִבְֵּנֵי יִשָּׂשָכָר יוֹדְֵעֵי בִיָנָה לַעִִתִּים לָדַַעַת מַה יַּעֲֶשֶׂה יִשְׂרֵָאֵל "(דברי הימים א פרק יב פסוק לג).


Comments


bottom of page