top of page

וישלח את העורב

ספר זה נכתב על ידי התלמיד יהב נהוראי בגים 
והוצא לאור בהוצאת ארגון בעזרת השם

נכתב גם הוא לדחיית טענות המתעטפים באיצטלה של "יהודים משיחיים" וקורע את המסווה מעל טענותיהן אחת לאחת

וכך המחבר כותב בהקדמה על שמו של הספר
"קָרָאִתִי  לַסֵֶּפֶר "וַיְַשַׁלַַּח אֶת הָעֵֹרֵב" עַל הַפָָּסוּק בְּפָרַָשַׁת נַֹחַ. יְֶשְׁנוֹ כְָּלָל בַַּיֲַּהֲדוּת לְִפִיו הַטּוֹב וְהָָרָע נִבְְרְאוּ בְּמִשְָׁקָל שֶָׁוֶה, כְֵּדֵי לְאַפְֵשֵׁר זְכוּת בְּחִיָרָה בָָּעוָֹלָם: "ֶזֶה לְֻעֻמַּת זֶה עָָשָׂה הֱָאֱלֹהִֹי"ם "(קֹהֶֶלֶת ז', י"ד). מְֻסְבָר בַּחֲִסִידוּתֶ שֶׁנֶֶּגֶד הַיּוָֹנָה בְּתֵַבַת נַֹחַ הַמְַיַצֶֶּגֶת אֶת הַיֲַּהֲדוּת, קַיָָּם הָעוֵֹרֵב אֲֶשֶׁר מְַיַצֵג אֶת הַנְַּצְרוּת. נַֹחַ נִסָָּה לְַשַׁלֵַּחַ אֶת הָעוֵֹרֵב מֵַהַתֵָּבָה כְֵּדֵי לְהַחֲלִישׁ אֶת כֹּחוֹ הָרוּחִָנִי, וְלְִמְנַֹעַ מֵאוֹתוֹ הָאִיש (יֵשׁוּ) לְִהִוֵָּלֵד כִִּיהוִּדִי, אֲָבָל כְִּפִי שֶַׁהַפְְּסוִּקִים מְעִיִדִים - הָעוֵֹרֵב חַָזַר לְתוֹךְ הַתֵָּבָה, כְּסִיָמָן לְָכָךְ שֶׁלְַּמְרוֹת הַמַּאֲַמַצִִּים שֶׁל נַֹחַ לְִהִפֵָּטֵר ִמִמֶּנּוּ, יֵשׁוּ יִוֵָּלֵד כְּחֵֶלֶק מֵהָָעָם הַיְְּהוִּדִי, וְאֵָכֵן כָָּךְ קָָרָה. שֵׁם הַסֵֶּפֶר "וַיְַשַׁלַח אֶת הָעֵֹרֵב" מִֵעִיד עַל רְצוֹן הַמְַחַבֵר שֶַׁהַמְִּסְיוֹן יְֻסֻלַק מֵאֶֶרֶץ יִשְׂרֵָאֵל,  וְַהַחֹשֶׁך יַפְִסִיק לְִמְנַֹעַ אֶת הְִתְפַּּשְּטוּת הָאוֹר בְִּלִבּוֹתֵיֶהֶם שֶׁל הַיְהוִּדִים ."

bottom of page